Главная » Услуги » Порядок сертификации продукции

Порядок сертификации продукции

ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ

 

Загальні положення

 Орган сертифікації продукції ТОВ «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК» проводить роботи з сертифікації та оцінки відповідності продукції у певних галузях.

Об’єктами сертифікації в Системі Сертифікації «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК» за цим Порядком є продукція вироблена в Україні та продукція, походженням з інших держав.

Об’єктами оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів є продукція вироблена в Україні та продукція,походженням з інших держав, яка вводиться в обіг на ринку України.

Система Сертифікації “ГЛОБАЛ СЕРТИФІК» є Системою Оцінки Відповідності «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК»

Номенклатура продукції, оцінювання відповідності якої здійснює ОСП, та Переліки НД згідно з якими проводиться сертифікація, визначаються у відповідності до затвердженої галузі акредитації ОСП та номенклатури продукції, щодо якої він призначений як орган з оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів.

ОСП здійснює оцінювання відповідності продукції на відповідність вимогам нормативних документів, таких як регламенти, відповідні стандарти або технічні специфікації, що містять вимоги до продукції та визначені схемою сертифікації.

Свою діяльність з оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів та сертифікації ОСП здійснює  відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках Системи Сертифікації «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК», що погоджує із заявником сертифікації.

ОСП може здійснювати роботи з сертифікації продукції за схемами сертифікації інших Систем Сертифікації, за умов призначення чи уповноваження на діяльність або за згодою із власником схеми сертифікації на замовлення клієнта.

Усі роботи виконані органом з сертифікації оплачуються заявниками за договорами на проведення робіт, що укладені с ОС. Оплаті підлягають всі види робіт, що пов'язані з сертифікацією чи оцінкою відповідності продукції. Вартість робіт розраховується органом з сертифікації з урахуванням трудомісткості виконання робіт і вартості калькуляційної одиниці 1 люд/дня. При цьому перелік робіт складається у відповідності до обраної Заявником схеми сертифікації.

 Схеми сертифікації, якими керує орган сертифікації «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК» та опис основних процедур, що застосовуються при проведенні сертифікації та оцінювання продукції, наведені нижче.

ОСП застосовує в своїй діяльності нормативні документи (регламенти, стандарти, технічні умови, технічні специфікації, документовані процедури тощо) чи їх окремі положення, а також визначає згідно з основними положеннями цих документів вимоги, що стосуються:

- відбирання та ідентифікації зразків продукції, які відбираються для випробувань;

- порядку та процедур організації проведення сертифікаційних випробувань;

- порядку проведення оцінювання продукції;

- правил нагляду (інспектування) за сертифікованою продукцією.  

Зазначені документи забезпечують загальне розуміння клієнтом, ОСП та іншими зацікавленими сторонами вимог до продукції та процедур сертифікації.

 ОСП в процесі своєї діяльності дотримується вимог Закону України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, вимог  міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2012 «Оцінка відповідності. Вимоги для органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги» щодо підтвердження компетентного, узгодженого та неупередженого керування схемами сертифікації продукції шляхом проходження процедури акредитації згідно з порядком та правилами, що застосовуються Національним агентством з акредитації України.

 Особливості застосування процедур проведення сертифікації чи/або оцінювання конкретних (певних) видів продукції встановлюються ОСП з урахуванням вимог цього Порядку, а також особливостей виробництва, постачання, випробувань, утилізації та використання відповідної продукції (об’єкту сертифікації).

Роботи із сертифікації продукції у Системі Сертифікації «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК» здійснюються на підставі узгоджених сертифікаційних угод з клієнтами із врахуванням вимог п 4.1.2 ISO/IEC 17065:2012 та вимог процедури ПР.30.

Під час сертифікації перевіряються характеристики, параметри, показники продукції та застосовуються методи випробувань, які дозволяють:

 • провести ідентифікацію продукції;
 • повно та вірогідно підтвердити відповідність продукції заявленим вимогам.

 

 

УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

 Для забезпечення своєї діяльності ОСП, крім загального порядку проведення робіт, який наведений у цьому документі, визначив умови та процедури:

- надавання та підтримування сертифікації;

- розширення чи скорочення галузі сертифікації;

- призупинення або скасування сертифікації;

- провадження повторного оцінювання.

 Основними умовами надавання та підтримування сертифікації продукції є встановлення її відповідності вимогам, які до неї висуваються, та дотримання процедур проведення оцінювання і сертифікації.

 Визначено, що призупинення чи скасування чинності сертифікації може бути здійснено за умов:

 • порушення вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації, а також вимог до технології вироблення, приймання, методів контролю та випробувань продукції, що узгоджені з ОСП під час проведення сертифікації;
 • зміни вимог НД на продукцію або на методи її випробувань, зміни технології виготовлення, методів контролю та  випробувань, правил використання чи позначення  продукції без попереднього погодження з ОСП;
 • недотримання вимог посилання на сертифікацію.

Якщо дію сертифікації призупинено, ОСП вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії сертифікації клієнт не робив ніяких заяв, які вводять в оману, відносно стану сертифікації, та припинив використовувати знак відповідності на продукції, яка виробляється починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікації.

Зазначені у цьому пункті вимоги узгоджуються сертифікаційною угодою та ліцензійною угодою на застосування Знаку відповідності, а також доводяться до клієнта у вигляді письмового повідомлення при прийнятті ОСП рішення про призупинення дії сертифікації.

Проведення повторного оцінювання може здійснюватися у випадках істотних змін конструкції або характеристик продукції або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифіковано продукцію, або змін у формі власності, структурі або адміністрації клієнта, а також у випадках надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам, підтвердженим під час сертифікації.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

 Процедури надання та підтримування сертифікації продукції які здійснює ОСП, відповідають вимогам стандарту ISO/IEC 17065:2012 та складаються з таких основних етапів:

 • інформування клієнта щодо процедури сертифікації, шляхом загального доступу до подання заявки на сертифікацію;
 • розгляд заявки на сертифікацію;
 • оцінювання продукції відповідно до вимог, які містить галузь сертифікації, та інших вимог, визначених схемою сертифікації;
 • розгляд всієї інформації та результатів оцінювання;
 • прийняття рішення щодо сертифікації;
 • підготовка сертифікаційних документів ;
 • наглядання за продукцією, визначене рішенням щодо сертифікації згідно зі схемою сертифікації.

 Подання заявки на сертифікацію

Заявник, у випадку прийняття рішення про проведення сертифікації, повинен провести такі заходи:

-        ознайомитися з основними процедурами щодо порядку проведення сертифікації, які наведені в актуалізованому описі схем сертифікації;

-        вибрати можливу схему сертифікації з наведених у додатку А;

-        провести, за необхідності, організаційно-технічні заходи, які забезпечать якісне проведення робіт з сертифікації;

-        підготувати пояснювальну записку з комплектом технічних та нормативних документів стосовно продукції, що планується на сертифікацію, а саме:

-        нормативні документи на продукцію;

-        додаткові вимоги контракту на постачання;

-        результати розрахунків та випробувань, за наявності;

-        документи, що підтверджують ефективність системи управління, за наявності;

-        матеріали, що підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам, відомості щодо приймання готової продукції;

-        інші документи, необхідні для процедури сертифікації згідно з обраною схемою сертифікації;

-        направити заявку до органу сертифікації.

Заявка на проведення сертифікації продукції в Системі Сертифікації «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК» подається на офіційному бланку, правильно заповненому і підписаному керівником підприємства чи уповноваженим представником.

Заявка оформлюється у відповідності за формою, що наведена на сайті.

У заявці повинні надаватися, щонайменше, такі дані:

-        загальні особливості клієнта, зокрема, ім’я та адреса (и) місцезнаходження і відповідні юридичні зобов’язання;

-        продукція, що заявлена на сертифікацію;

-        стандарти та/або інші нормативні документи, на відповідність яким клієнт замовляє сертифікацію;

-        схему сертифікації та іншу інформацію, що потрібно відповідно до доречних вимог сертифікації.

В залежності від обраної схеми сертифікації, при отриманні заявки ОСП має право запитати інші технічні документи, необхідні для підвищення об’єктивності оцінювання продукції та може запросити більш детальну інформацію, а саме:

-        загальну інформацію стосовно клієнта, яка є доречною для заявленої галузі сертифікації, як наприклад, діяльність клієнта людські і технічні ресурси, що включають лабораторії та /або засоби інспектування, його функції та взаємовідносини в більшій корпорації, якщо є;

-        інформацію, що стосується всіх процесів субпідряду, що використовує клієнт, яка впливає на відповідність вимог до продукції;

-        інформацію стосовно договірних умов у разі, якщо клієнт визначив юридичну особу/осіб для виробництва сертифікованої продукції, яка (і) є відмінною від клієнта, задля того, щоб заздалегідь встановити та узгодити засоби контролю щодо цієї юридичної особи, якщо це необхідно для ефективного наглядання за сертифікованою продукцією;

-        іншу інформацію, що потрібна відповідно до доречних вимог сертифікації, як наприклад, інформація для діяльності з початкового оцінювання та наглядання, наприклад, місця розташування  виробництва сертифікованої продукції та контактні особи в цих місцях.

Додаткова інформація може бути надана в ОСП в різні проміжки часу, різноманітними засобами та механізмами, зокрема, додатком до заявки чи в електронному вигляді на поштову адресу ОСП.

Така інформація може бути в поєднанні з, або окремо, від укладання сертифікаційної угоди з клієнтом.

 

В своїй діяльності з оцінювання продукції заявленої на сертифікацію експертна група дотримується чітких вимог, а саме:

 a) Відбирання, ідентифікації, зберігання та повернення зразків продукції відібраних для випробувань з метою сертифікації проводиться  згідно із порядком, що визначений у ПР.29.

 b) Оцінювання показників (характеристик) продукції за результатами випробувань здійснюється на підставі протоколів випробувань, наданих випробувальною лабораторією яка відповідає доречним вимогам стандарту ISO/IEC 17025 або іншою залученою до процесу сертифікації ВЛ, за умови, що ОСП покладає на себе повну відповідальність за її результати випробувань.

В ході аналізування і оцінювання показників, параметрів та характеристик продукції на відповідність сертифікаційним вимогам, експертна група проводить перевірку оформлення та змісту протоколу випробувань для визначення:

–  відповідності номенклатури перевірених показників та характеристик тим, що визначені в рішенні за заявкою;

–  відповідності вимогам до оформлення протоколу випробувань;

відповідності використаних методів та засобів випробувань вимогам НД на методи випробувань.

c) Аналіз документації та інформації щодо стану виробництва продукції, заявленої на сертифікацію проводиться згідно із Типовою методикою, що встановлює порядок аналізу документації щодо виробництва продукції, що випускається серійно під час проведення робіт з сертифікації продукції за схемою №3 що наведена в Додатку З.

d) Обстеження виробництва проводиться згідно із порядком, що визначений у ПСП.02;

e) Атестація виробництва проводиться згідно із порядком, що визначений у ПСП.03;

f) Проведення аудиту з оцінки та/або сертифікації систем менеджменту згідно із порядком.

 

Сертифікаційні документи

 Підтвердження факту сертифікації продукції здійснюється шляхом:

-        оформлення та видачі сертифікату відповідності за встановленою формою.

-        оформленням та узгодженням ліцензійної угоди на право застосування сертифікації, що визначає та встановлює періодичну діяльність з наглядання за осертифікованою продукцією, що продовжує свій випуск серійно та встановлює усі вимоги для демонстрації виконання вимог сертифікації та право застосування знака відповідності.

 Порядок застосування сертифікатів і знаків, дозволених ОСП, викладено відповідає вимогам ІS0/ІЕС Guide 23 та вимогам зазначених в Ліцензійній угоді.

 Оформлені документи з підтвердження сертифікації чітко визначають та дозволяють ідентифікувати наступне:

 • назву та адресу органу сертифікації;
 • дату надавання сертифікації;
 • назву та адресу клієнта;
 • галузь сертифікації;
  • термін або дату закінчення сертифікації,якщо сертифікація закінчується після встановленого періоду;
 • будь-яку іншу інформацію, яку вимагає схема сертифікації, зокрема:

- перелік сертифікованої продукції, яку можна ідентифікувати за типом чи номенклатурою,

- стандарти на продукцію,зокрема, дати їх публікації на відповідність до яких оцінена продукція,

- застосовану схему сертифікації.

 Документи з підтвердження сертифікації повинні давати чітке сприймання того, що сертифікат відповідності був виданий в рамках акредитованої галузі дії ОСП.

На кожному оформленому бланку повинні наводитися посилання на акредитацію з позначенням дати та номеру акредитації Національним агентством з акредитації України, а також національний знак акредитації.

Усі документи з підтвердження сертифікації підписуються уповноваженою особою та засвідчуються печаткою ОСП.

 Усі документи з підтвердження сертифікації надаються клієнту виключно за умови після або одночасно з наступним:

-   рішення надати або розширити галузь сертифікації було прийнято;

-   вимоги сертифікації виконані;

-   сертифікаційна угода складена і підписана.

 

НАГЛЯДАННЯ ЗА СЕРТИФІКОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

 Критерії та процес для діяльності з наглядання за сертифікованою продукцією визначаються кожною схемою сертифікації та регламентуються порядком визначеним ПСП.04.

Якщо ОСП видав дозвіл на постійне використання знаку відповідності для сертифікованої продукції, він повинен періодично проводити оцінювання цієї продукції, здійснювати наглядання, щоб підтверджувати, що вона і далі відповідає визначеним вимогам.

 ОСП при укладанні сертифікаційної угоди вимагає, щоб клієнт інформував його про всі зміни, що впливають на сертифікацію, наприклад, заплановану зміну технології виробництва або, якщо це доречно, системи управління якістю, що можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції.

За результатами аналізування інформації про зміни, ОСП визначає, чи потребують зазначені зміни додаткових робіт з оцінювання.

Про прийняті рішення ОСП повідомляє клієнта. У разі необхідності таких робіт ОСП повідомляє клієнта та пропонує проведення необхідних заходів. Клієнт не має права посилатися на сертифікацію до того часу, доки ОСП не проведе необхідних заходів і не дасть клієнту відповідного повідомлення.

Наглядання за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом проведення заходів інспекційного контролю і проводиться з метою:

 • перевірки забезпечення постійної відповідності сертифікованої продукції вимогам НД;
 • забезпечення впевненості у тому, що сертифікована продукція відповідає зазначеним у сертифікаті вимогам;
 • попередження виникнення умов, які можуть привести до випуску продукції, що не відповідає вимогам НД;
 • виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених під час проведення наглядання;
 • підтвердження виконання клієнтом умов сертифікаційної угоди та правильності застосування знака відповідності та сертифікації;
 • з’ясування причин рекламацій чи скарг на сертифіковану продукцію.

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ, СЕРТИФІКАТІВ І ЗНАКІВ ВІДПОВІДНОСТІ

 Підтвердження факту сертифікації продукції здійснюється шляхом оформлення сертифікатів відповідності (їх копій), знаків відповідності та ліцензійних угод на право їх застосування.

 Підтвердження факту сертифікації може проводитись одним з нижченаведених способів:

 • видачею оригіналу сертифіката відповідності;
 • маркуванням продукції знаком відповідності;
 • видачею копії сертифіката відповідності, завіреної органом, який видав сертифікат;
 • наведенням інформації про сертифікацію в документації, що додається до об`єкту сертифікації, з зазначенням номеру сертифіката, терміну його дії та органу, що його видав.

 ОСП під час проведення заходів з наглядання за сертифікованою продукцією контролює порядок застосування виданих ним сертифікатів та дотримання вимог ліцензійних угод на застосування знаків відповідності та сертифікатів відповідності.

Порядок застосування сертифікатів і знаків відповідності, що застосовуються ОСП, відповідає положенням ІS0/ІЕС Guide 23 та стандартам систем сертифікації, у яких він здійснює свою діяльність.

 У випадках виявлення неправильних посилань клієнтом на систему сертифікації чи неналежного використовування ліцензій, сертифікатів або знаків відповідності, виявлених у рекламних матеріалах, каталогах тощо, ОСП вживає відповідних заходів з усунення клієнтом таких посилань. При цьому ОСП має право призупинити діяльність сертифіката відповідності та ліцензійних угод до повного усунення виявлених порушень.

 ОСП застосовує процедури щодо використання знаку відповідності відповідно до НД систем сертифікації чиї знаки використовуються. При цьому ОСП оговорює, у разі необхідності, у ліцензійних угодах заборону застосування знаку відповідності певної системи сертифікації для маркування продукції, що пройшла сертифікацію в іншій системі. 

При проведенні процедури наглядання ОСП контролює дотримання цих вимог.

 Якщо ОСП використовує знак, власником якого є інший орган чи система сертифікації, він повинен оформити угоду щодо відповідності всім положенням щодо застосування цього знаку.

 

 ВИМОГИ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ УГОДИ ДО КЛІЄНТА

 ОСП згідно р.4.1.2 стандарту ISO/IEC 17065 вимагає від клієнта осертифікованої продукції виконувати наступне:

a) клієнт завжди виконує вимоги сертифікації зокрема, впроваджені відповідні зміни, що були повідомлені органом сертифікації;

b) якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в постійному  виробництві, то сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам до неї;

c) клієнт запроваджує усі необхідні заходи для

1) проведення оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечує умови для розгляду документів та записів і доступу до відповідного устаткування, місць розташування, підрозділів, персоналу та для субпідрядників клієнта;

2) розгляду скарг;

3) участі спостерігачів, за потреби;

d) клієнт виконує вимоги до сертифікації у відповідності до галузі сертифікації;

e) клієнт не використовує сертифікацію продукції таким чином, щоб зіпсувати репутацію органу сертифікації, і не робить будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;

f) у випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, клієнт припиняє використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення будь-яких сертифікаційних документів), та виконує будь-які інші необхідні дії;

g) якщо клієнт надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні відтворюватися в їх цілісності або як визначено схемою сертифікації;

h) якщо клієнт робить посилання на сертифікацію продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, він виконує вимоги органу сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації;

i) клієнт виконує усі вимоги, що можуть бути визначені схемою сертифікації щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції;

j) клієнт зберігає записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності вимогам щодо сертифікації, та робить ці записи доступними органу сертифікації, за необхідності, і

   1) вживає відповідних заходів щодо таких скарг і будь-яких недоліків, виявлених в продукції, що впливають на вимоги щодо сертифікації;

   2) документує розпочаті дії;

ПРИМІТКА   Перевірка органом сертифікації пункту (j) може бути визначена схемою сертифікації.

k) клієнт невідкладно повідомляє орган сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати вимогам сертифікації.

 Вище зазначені вимоги ОСП оговорюються при укладенні сертифікаційної угоди за встановленою формою згідно з додатком 2 та/або ліцензійних угод на застосування знаку відповідності та використання сертифікації за формами встановленими додатком 9.

Дотримання цих вимог періодично перевіряється ОСП при проведенні заходів з наглядання, обстеження чи атестації виробництва.

Ці вимоги підлягають розміщенню на офіційному сайті ОСП (виданнях ОСП) з метою доведення до потенційних клієнтів з сертифікації.

 

 ЗМІНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРТИФІКАЦІЮ

 Орган сертифікації може вносити зміни щодо схем сертифікації чи опису їх процедур про що в обов’язковому порядку повідомляє всім клієнтам листом.

В залежності від характеру змін, ОСП у встановлений термін перевіряє впровадження змін клієнтами сертифікації та вживає усіх необхідних заходів передбачених схемою сертифікації.

Для забезпечення виконання цих вимог ОСП укладає з клієнтом додаткову угоду до договору на проведення робіт з сертифікації чи додаткову угоду до сертифікаційної угоди.

Орган сертифікації розглядає інші зміни, що впливають на сертифікацію, зокрема, зміни, розпочаті клієнтом, отримані органом сертифікації після того, як сертифікація була надана.

За рішенням ОСП дії щодо впроваджених клієнтом змін, що впливають на сертифікацію, можуть охоплювати наступне:

-        оцінювання продукції;

-        розгляд результатів оцінювання продукції;

-        рішення стосовно сертифікації продукції;

-        оформлення нових документів з підтвердження сертифікації з урахуванням змін;

-        оформлення ліцензійних угод з урахуванням зміненої діяльності з наглядання (за потреби).

 

ПРИПИНЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ АБО СКАСУВАННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

 Орган сертифікації шляхом укладання сертифікаційної та/або ліцензійної  угоди відстежує виконання клієнтом вимог, зокрема вимог до продукції, що покладені на нього схемою сертифікації та ліцензійною угодою на право використання сертифікації як умову підтримування сертифікації.

Якщо невідповідність до вимог сертифікації виявлена ОСП як результат наглядання або іншим чином ОСП приймає рішення, що охоплює наступне:

-        продовження дії сертифікації можливе за умови виконання додаткових завдань з оцінювання чи позапланова перевірка з наглядання;

-        скорочення галузі сертифікації, щоб усунути невідповідні види продукції;

-        призупинення сертифікації на проведення коригувальної дії клієнтом;

-        скасування сертифікації.

Опис процедур щодо припинення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації викладено в ПСП.07.

 

СКАРГИ ТА АПЕЛЯЦІЇ

 Орган сертифікації має задокументований процес для отримання, оцінювання і прийняття рішень щодо скарг та апеляцій. Орган сертифікації реєструє та відстежує скарги та апеляції, а також дії, що виконуються для їх вирішення.

Після отримання скарги або апеляції, орган сертифікації повинен підтвердити, чи апеляція стосується діяльності з сертифікації, за яку він відповідає, і якщо так, розглядає її.

Орган сертифікації підтверджує отримання офіційної скарги або апеляції.

Орган сертифікації несе відповідальність за збір і перевірку всієї необхідної інформації (до можливого ступеня), щоб прийняти рішення щодо скарги або апеляції.

Рішення щодо розгляду скарги або апеляції, або її аналізування та затвердження проводять особи, що не були залучені до діяльності з сертифікації, пов'язаною зі скаргою або апеляцією.

Щоб забезпечити відсутність конфлікту інтересів, для розгляду або прийняття рішення щодо скарги або апеляції, орган сертифікації не залучає персонал (зокрема, тих, хто має керівну посаду), хто надав консультування клієнту або працював у клієнта упродовж двох років після надання консультування або роботи у клієнта.

Орган сертифікації як найшвидше надає скаржнику офіційне повідомлення щодо результатів та завершення процесу розгляду скарги.

Орган сертифікації надає апелянту офіційне повідомлення щодо результатів та завершення процесу розгляду апеляції.

Орган сертифікації вживає будь-яких необхідних подальших заходів, щоб вирішити апеляцію або скаргу.

Процедури щодо керування процесом розгляду скарг та апеляцій регламентовані відповідними процедурами ОСП.

 

 ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ ВИДАНИХ В ІНШИХ СИСТЕМАХ СЕРТИФІКАЦІЇ

Визнання сертифіката відповідності, що виданий органами інших систем сертифікації (у тому числі іноземних), здійснюється на підставі рішень, які приймаються ОСП  згідно з положеннями стандартів задіяних систем сертифікації.

Процедури визнання результатів робіт з сертифікації  продукції, що імпортується, передбачають такі основні етапи:

 • розгляд заявки про визнання;
 • експертиза документації, що подається для визнання результатів сертифікації;
 • підготовка угоди про визнання результатів сертифікації або прийняття рішення про можливість визнання результатів сертифікації;
 • оформлення сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання та реєстрація їх у Реєстрі  системи сертифікації;
 • проведення інспекційного контролю за імпортованою продукцією, що пройшла процедуру визнання результатів сертифікації.

 Заявка про визнання подається заявником продукції країни, що має намір експортувати  продукцію до України.

Заявка подається до ОСП, разом із заявкою заявник має надати такі документи:

 • сертифікат відповідності (копію угоди про застосування знака відповідності);
 • НД, що стосуються вимог до продукції та порядку її сертифікації;
 • копію атестата акредитації органу з сертифікації (ВЛ);
 • копію протоколу випробувань;
 • сертифікат на систему якості чи атестат виробництва виробника (за наявності);
 • копії документів, що засвідчують виробника продукції та її надходження в Україну.

 ОСП організовує розгляд заявки про визнання та експертизу наданих документів згідно з процедурами, що передбачені у системі сертифікації. За необхідності ОСП має право запросити від заявника  додаткову інформацію.

У разі негативних результатів експертизи наданих документів ОСП надає заявнику мотивовану відмову у визнанні результатів сертифікації.

У разі позитивних результатів експертизи наданих документів ОСП готує проект угоди про визнання результатів сертифікації (основні вимоги до угод про визнання наведені у додатку К) або приймає рішення щодо процедури визнання результатів сертифікації.

За результатами визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, ОСП може бути прийняте рішення про визнання:

 • сертифіката відповідності на продукцію чи систему якості або знака відповідності;
 • протоколів результатів випробувань продукції.

 Визнання результатів сертифікації може бути повним або частковим.

У разі повного визнання сертифіката відповідності на продукцію  іноземних партнерів або знака відповідності ОСП оформлює свідоцтво про визнання.

Повне визнання можливе за умов застосування органами з сертифікації однакових чи однотипних процедур і обладнання, а також тих самих або гармонізованих нормативних документів.

У разі часткового визнання результатів сертифікації  видається сертифікат відповідності.

Часткове визнання результатів сертифікації здійснюється у випадку, коли продукція пройшла сертифікацію за умов:

 • визнання результатів випробувань, проведених ВЛ інших систем сертифікації;
 • визнання сертифікатів на систему якості чи атестатів виробництва;
 • під час експертизи документації щодо підтвердження відповідності показників чи характеристик продукції виявлені певні розходження.

 У разі виявлення розходжень у процедурах підтвердження відповідності показників чи характеристик продукції ОСП повинен передбачити проведення додаткових процедур сертифікації за усіма показниками, за якими виявлені розходження.

Зразки для проведення додаткових процедур сертифікації повинні надаватися  заявником робіт з визнання результатів сертифікації.

У разі проведення додаткових процедур сертифікації з позитивними результатами ОСП видає сертифікат відповідності.

 Сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання підлягають реєстрації у Реєстрі  системи сертифікації і набувають чинності з моменту реєстрації.

 Роботи з визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, здійснюються за рахунок заявника робіт.

 

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 ОСП, а також організації і окремі особи, що діють за його дорученням, несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці, отриманої при проведенні робіт з сертифікації, згідно з чинним законодавством України та договорами (угодами) на виконання робіт.

Зобов’язання ОСП щодо дотримання конфіденційності отриманої інформації викладені у Заява керівництва ОСП про політику в сфері якості. Правила та порядки дотримання конфіденційності визначені у документованій процедурі ПР.12.

 
 

Додаток А

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

ЯКИМИ КЕРУЄ ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ГЛОБАЛ СЕРТИФІК»

ТА ОПИС ОСНОВНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

 

 

Схема 1.

Сертифікація одиничних виробів.

         Випробування з метою сертифікації проводяться щодо кожного виробу, заявленого на сертифікацію. На одиничний виріб продукції, що пройшов випробування з метою сертифікації і отримав позитивні результати, видається сертифікат відповідності терміном дії до одного року.          В сертифікаті обов’язково зазначаються ідентифікаційні характеристики виробу: заводський чи серійний номер, дата виготовлення тощо.

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності терміном дії до одного року та/або без терміну дії, в залежності від групи  складності продукції;

-               оформлення ліцензійної угоди на право застосування знаку відповідності.

Схема 2.

 Сертифікація партії продукції.

         Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що є типо-представниками асортиментного ряду заявленої продукції, відібраних від заявленої партії продукції в порядку та в кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності на партію продукції терміном дії до одного року та/або з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації, в залежності від групи складності продукції;

-              оформлення ліцензійної угоди на право застосування знаку відповідності.

Схема 3.

Сертифікація продукції, що випускається серійно.

         Ця схема передбачає аналіз наданої клієнтом інформації та документації щодо стану виробництва продукції і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва так і продукції походженням з інших держав.

         Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що є типо - представниками заявленої продукції відібраних в кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

Ця схема передбачає періодичну діяльність з наглядання за осертифікованою продукцією, але не рідше одного разу на рік шляхом перевірки стану документації щодо осертифікованої продукції та/або шляхом проведення контрольних випробувань зразків осертифікованої продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника чи з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, що встановлено в програмі перевірки з періодичного наглядання.

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності на продукцію що продовжує свій випуск, терміном дії до одного року з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації, в залежності від групи складності продукції;

-              оформлення ліцензійної угоди на використання сертифікації, що визначає та встановлює періодичну діяльність з наглядання за сертифікованою продукції, встановлює вимоги для демонстрації виконання вимог сертифікації  та право застосування знаку відповідності.

Ця схема сертифікації може бути застосована на стадії розроблення та поставлення продукції на виробництво. При цьому, з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування за умови їх проведення в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі).

Схема 4.

Сертифікація продукції, що випускається серійно.

         Ця схема передбачає обстеження виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва так і продукції походженням з інших держав.

         Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення фактичного стану виробництва продукції вимогам документації для підтвердження можливості підприємства постійно випускати продукцію, що відповідає вимогам сертифікації.

         Опис заходів з обстеження виробництва заявленої на сертифікацію продукції регламентовано ПСП.02 «Порядок сертифікації продукції. Обстеження виробництва. Порядок проведення».

         Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що є типо - представниками заявленої продукції відібраних в кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

         Ця схема передбачає періодичну діяльність з наглядання за осертифікованою продукцією.

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності на продукцію, що продовжує свій випуск, терміном дії до двох років з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації, в залежності від групи продукції;

-              оформлення ліцензійної угоди на право використання сертифікації, що визначає та встановлює періодичну діяльність з наглядання за осертифікованою продукцією, встановлює вимоги для демонстрації виконання вимог сертифікації та право застосування знаку відповідності.

Схема 5.

Сертифікація продукції, що випускається серійно.

         Ця схема передбачає атестацію виробництва з метою оцінки технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що заявлена на сертифікацію у відповідності до вимог НД і вимог сертифікації, і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва так і продукції походженням з інших держав.

         Опис заходів з перевірки виробництва з метою оцінки його технічних можливостей регламентовано ПСП.03 «Порядок сертифікації продукції. Атестація виробництва. Порядок проведення».

         Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що є типо представниками заявленої продукції відібраних в порядку та кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

         Ця схема передбачає періодичну діяльність з наглядання за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом.

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності на продукцію, що продовжує свій випуск, терміном дії до 3 років з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації, в залежності від групи продукції та терміну дії атестату на виробництво;

-              оформлення атестату на виробництво сертифікованої продукції терміном дії до 3 років;

-              оформлення ліцензійної угоди на право використання сертифікації/атестації, що визначає та встановлює періодичну діяльність з наглядання за сертифікованою та атестованою продукцією, встановлює вимоги для демонстрації виконання вимог сертифікації та /або атестації та на право застосування знаку відповідності;

Необхідність проведення атестації виробництва визначає клієнт під час вибору схеми сертифікації.

Схема 6.

Сертифікація продукції, що випускається серійно.

         Ця схема передбачає оцінку та\або сертифікацію системи менеджменту виробництва продукції у відповідності до вимог ISO 9001, що заявлена на сертифікацію і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва так і продукції походженням з інших держав.

         Опис заходів з оцінки/сертифікації системи менеджменту виробництва заявленої на сертифікацію продукції регламентовано ПС.01/1:2014

Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, що є типо представниками заявленої продукції відібраних в порядку та кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

         Ця схема передбачає періодичну діяльність з наглядання за сертифікованою продукцією та системою менеджменту виробництва.

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності на продукцію, що продовжує свій випуск, терміном дії до 5 років з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації, в залежності від групи продукції та з урахуванням терміну дії сертифіката відповідності на систему менеджменту виробництва (за наявності);

-              оформлення ліцензійної

-              оформлення ліцензійної угоди на право використання сертифікації, що визначає та встановлює періодичну діяльність з наглядання за сертифікованою продукцією, встановлює вимоги для демонстрації виконання вимог сертифікації та на право застосування знаку відповідності.

Cхема №7 Оцінювання і сертифікація продукції, що підпадає під дію Технічних регламентів

Ця схема сертифікації передбачає процедури з оцінки відповідності, що застосовуються для визначення того, чи виконуються встановлені у відповідних технічних регламентах чи стандартах вимоги до продукції, що імпортується на територію України та планується до введення її в обіг на ринку України.

Схема №7 може застосовуватись для сертифікації: одиничних виробів, партій продукції та продукції, що випускається серійно та планується до постачання на ринок України за контрактом з визначеним періодом постачання.

Схема оцінювання і сертифікації продукції містить в собі основні процедури з оцінки відповідності, а саме:

-        процедуру відбору зразків;

-        випробування продукції;

-        оцінка продукції та /або перевірка;

-         здійснення контролю (за рішенням органу ООВ);

-        підтвердження відповідності продукції шляхом реєстрації сертифіката відповідності та/або декларації про відповідність.

Випробування проводяться на зразках, що є типо - представниками заявленої продукції відібраних в кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

Опис процедур з оцінювання і сертифікації продукції за даною схемою регламентовано ПСП.09.

 

Підтвердженням сертифікації для даної схеми є:

-              видача клієнту сертифіката відповідності за встановленою формою що регламентована Наказом Державного комітету з питань технічного регулювання №155 від 19.04.2011 р.

-              оформлення ліцензійної угоди на право використання сертифікації та застосування ідентифікаційного номеру призначеного органу з оцінки відповідності для маркування  сертифікованої продукції національним знаком відповідності для введення її в обіг на ринку України. Ліцензійна Угода оформлюється за формою